2022-12-11

Advent 3. vasárnapja – Gaudete-vasárnap

Kezdőének:
Örüljetek az Úrban mindig, újra mondom: örüljetek! Az Úr közel van! (Vö. Fil 4,4.5)

Könyörgés:
Istenünk, te látod, hogy néped milyen hűséges lélekkel várja Urának születése napját. Add, kérünk, hogy elérkezzünk az üdvösség nagy örömére, s örvendező lélekkel, áhítatosan ünnepeljünk. A mi Urunk, Jézus Krisztus, a te Fiad által, aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, Isten mindörökkön örökké.

OLVASMÁNY Izajás próféta könyvéből
Maga az Isten jön el, hogy szabadulást hozzon nekünk.
Örüljön a puszta és a kiaszott vidék, ujjongjon a sivatag, és viruljon, mint a liliom. Virulva viruljon és örömében ujjongva daloljon! Mert övé a Libanon dicsősége, a Kármel és a Sáron pompája. Meglátják az Úr dicsőségét, Istenünk fönségét.
Erősítsétek meg az elernyedt kezeket, és a roskadozó térdeket szilárdítsátok meg! Mondjátok a csüggedt szívűeknek: „Bátorság! Ne féljetek! Íme, eljön Istenetek, eljön, hogy bosszút álljon és megfizessen. Maga az Isten jön el, hogy szabadulást hozzon nektek.” Akkor megnyílik a vakok szeme, és a süketek füle hallani fog. Ugrándozik majd a sánta, mint a szarvas, és a némák nyelve ujjongva ujjong.
Akiknek az Úr szabadulást szerzett, azok visszatérnek. Éneket zengve érnek a Sionra, és örök boldogságot tükröz az arcuk. Öröm és ujjongás jár a nyomukban, mert fájdalom és siralom nem lesz többé.
Ez az Isten igéje.
Iz 35,1-6a.10

VÁLASZOS ZSOLTÁR
Válasz: Jöjj el, Urunk, Istenünk: * üdvözíts minket. (4. tónus.)
Vagy: Alleluja.
Előénekes: Isten igaz marad örökké, * az elnyomottnak igazságot szolgáltat.
Az éhezőnek ő ad kenyeret, * kiszabadítja az Úr a foglyokat.
Hívek: Jöjj el, Urunk, Istenünk: * üdvözíts minket.
Vagy: Alleluja.
E: Az Úr megnyitja a vakok szemét, * és fölemeli azt, aki elesett.
Az Úr szereti az igaz embert, * a jövevényt megdi.
H: Jöjj el, Urunk, Istenünk: * üdvözíts minket.
Vagy: Alleluja.
E: Az Úr támogatja az árvát, és özvegyet, * és elpusztítja a gonoszok útját.
Az Úr uralkodik örökké, * a te Istened, ó Sion, nemzedékről nemzedékre.
H: Jöjj el, Urunk, Istenünk: * üdvözíts minket.
Vagy: Alleluja.
Zsolt 145,7.8-9a.9bc-19

SZENTLECKE Szent Jakab apostol leveléből
Legyetek állhatatosak, mert az Úr e jövetelének ideje közel van!
Testvéreim!
Legyetek türelemmel az Úr eljöveteléig! Lám, a földműves is türelemmel vár a föld drága termésére, míg a korai és a késői eső meg nem érkezik. Legyetek türelemmel ti is, és legyetek állhatatosak, mert az Úr eljövetelének ideje közel van.
Testvéreim, ne zúgolódjatok egymás ellen, nehogy ítéletet vonjatok magatokra. Mert íme, a bíró ott áll már az ajtó előtt.
Testvérek, a szenvedés elviselésében és a kitartó türelemben vegyetek példát a prófétákról, akik az Úr nevében szóltak!
Ez az Isten igéje.
Jak 5,7-10

ALLELUJA
Az Úr lelke van rajtam: * elküldött, hogy a szegényeknek örömhírt vigyek. Iz 61,1 – 7b. tónus.

† EVANGÉLIUM Szent Máté könyvéből
Te vagy-e az, akinek jönnie kelt, vagy valaki mást várjunk?
Abban az időben:
Amikor a börtönben raboskodó János Jézus tetteiről hallott, elküldte hozzá tanítványait, hogy kérdezzék meg tőle: „Te vagy-e az, akinek el kell jönnie, vagy valaki mást várjunk?” Jézus igy válaszolt nekik: „Menjetek, és adjátok tudtul Jánosnak mindazt, amit láttok és hallotok: a vakok látnak, a sánták járnak, a halottak feltámadnak, a szegényeknek pedig hirdetik az örömhírt. Boldog az, aki nem botránkozik meg bennem!”
Mikor elmentek, Jézus így kezdett beszélni Jánosról a tömegnek: „Mit akartatok látni, amikor kimentetek a pusztába? Talán széltől lengetett nádszálat? Vagy miért mentetek ki? Hogy finom ruhába öltözött embert lássatok? Akik finom ruhában járnak, azok királyi palotában laknak! Vagy miért mentetek ki? Hogy prófétát lássatok? Igen, mondom nektek: még prófétánál is nagyobbat! Ő az, akiről ezt írták:
Íme, elküldöm követemet színed előtt, hogy elkészítse az utat teelőtted.
Bizony, mondom nektek: Asszonyok szülöttei között nem támadt nagyobb Keresztelő Jánosnál! De még őnála is nagyobb az, aki a legkisebb a mennyek országában.
Ezek az evangélium igéi.
Mt 11,2-11

EGYETEMES KÖNYÖRGÉSEK
Pap: Testvéreim! Forduljunk bizalommal Urunkhoz, Jézus Krisztushoz, aki azért jött el közénk, hogy örömet szerezzen nekünk és üdvözítsen minket!
Lektor: 1. Add, Urunk, hogy Egyházad örömmel készüljön születésed közelgő ünnepére!
Hívek: Kérünk téged, hallgass meg minket!
2. Add, Urunk, hogy híveid türelmesek legyenek és jóságukkal őrömet szerezzenek embertársaiknak!
Hívek: Kérünk téged . . .
3. Add, Urunk, hogy a gazdag népek segítsék a szükséget szenvedő nemzeteket!
Hívek: Kérünk téged . . .
4. Add, Urunk, hogy egyházközségünk tagjai buzgón gyakorolják a karácsonyi jótékonyságot!
Hívek: Kérünk téged . . .
5. Add, Urunk, hogy betegeink is örvendezve találkozhassanak veled a karácsonyi szentáldozásban!
Hívek: Kérünk téged . . .
Pap: Szeretett Megváltónk! Te azt akarod, hogy minden ember boldog legyen. Add kegyelmedet, hogy már a földi életben is érezzük a benned bízók örömét, és egykor országodban elnyerjük az örök boldogságot. Aki élsz és uralkodol mindörökkön örökké.
Hívek: Ámen.

Felajánló könyörgés:
Kérünk, Urunk, álljon előtted szüntelenül odaadó lélekkel bemutatott áldozatunk, valósítsa meg az általad rendelt szent misztériumot, és hatékonyan munkálja bennünk az üdvösséget. Krisztus, a mi Urunk által.

Prefáció:
I. ADVENTI PREFÁCIÓ
Krisztus kettős eljövetele
A következő prefációt advent első vasárnapjától december 16-ig az időszaki misékben mondjuk, valamint az ugyanebben az időben végzett egyéb misékben, amelyeknek nincs saját prefációjuk.


Az Úr legyen veletek.
H.: És a te lelkeddel.
Emeljük föl szívünket.
H.: Fölemeltük az Úrhoz.
Adjunk hálát Urunknak, Istenünknek.
H.: Méltó és igazságos.
(Mert) Valóban méltó és igazságos, illő és üdvös, hogy mindig és mindenütt hálát adjunk néked, mi Urunk, szentséges Atyánk, mindenható, örök Isten: — Krisztus, a mi Urunk által.
Ő első eljövetelekor magát megalázva testet öltött, teljesítette a kezdettől fogva neki rendelt küldetést, és megnyitotta számunkra az örök üdvösség útját: hogy amikor dicsőséges fényben újra, eljön, — látható valóságban NYERjük el, amit most ígéretében bízva várunk.
(És) Ezért mi is, miként az angyalok és főangyalok, a trónod körül álló hatalmas égi szellemek, és minden seregek a mennyben, (a te) dicsőséged himnuszát zengjük, — és velük EGyütt vég nélkül mondjuk (énekeljük):

Áldozási ének:
Mondjátok: Ti, csüggedt szívűek, legyetek erősek és ne féljetek! Íme, a mi Istenünk eljön, és megszabadít minket. (Vö. Iz 35,4)

Áldozás utáni könyörgés:
Kegyességedért esedezünk, Urunk, hogy ez az isteni erőforrás mossa le bűneinket, és készítsen elő a közelgő ünnepekre. Krisztus, a mi Urunk által.Holnapi olvasmányok

Tegnapi olvasmányok

Igenaptár főoldal